Bezpieczeństwo

Depozyty w SKOK-ach, podobnie jak w bankach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100.000 euro.

Podstawą prawną działania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 2) oraz Statutu SKOK im. Franciszka Stefczyka.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) działającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) w zakresie określonym w ustawie.

Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te podlegają 100% gwarancji. Oznacza to zatem, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach IKS (niezależnie od rodzaju), rachunkach oszczędnościowych KSO, jak również na wszelkiego typu lokatach.

Wysokość gwarancji wypłaty środków nie jest zależna od Kasy. Wysokość limitu gwarancji BFG oznaczona została w taki sam sposób jak w innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG na podstawie ww. ustawy.

Deponentami, których środki pieniężne zgromadzone w Kasie obejmuje gwarancja BFG są:

- osoby fizyczne,
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego posiadające osobowość prawną,
- spółdzielnie niebędące Kasą ani Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,
- związki zawodowe,
- wspólnoty mieszkaniowe, będące stroną umowy imiennego rachunku lub posiadające wynikającą z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do Kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania,
- osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855 z późn. zm.).

Deponentami nie są:

- członkowie zarządu i rady nadzorczej Kasy oraz pracownicy podlegający bezpośrednio członkom zarządu,
- osoby pełniące funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów Kasy i ich zastępców.