Stanowisko Kasy Krajowej do zmian zawartych w rządowym projekcie ustawy z dnia 27 stycznia 2015 r

Stanowisko Kasy Krajowej

do zmian zawartych w rządowym projekcie ustawy z dnia 27 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Odwołując się do ogólnych zasad Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w uzasadnieniu projektowanych zmian wskazano m.in., że pomoc państwa może być zatwierdzona przez Komisję, gdy udzielana jest podmiotom potrzebującym wsparcia, a nie instytucjom prawidłowo funkcjonującym. W konsekwencji beneficjentami pomocy publicznej są de facto kasy, jako podmioty, których trudna sytuacja wymaga interwencji państwa.

Pobierz pełen tekst stanowiska.

Pobierz