List wysłany w imieniu Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) do Prezydenta i Premier RP

Prezentujemy list wysłany w imieniu Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) do Prezydenta i Premier RP.

                  

                                            Jego Ekscelencja

                                            Pan Bronisław Komorowski

                                            Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Warszawa

Ekscelencjo,

W imieniu Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) pragniemy zwrócić uwagę Waszej Ekscelencji na arbitralne i nieprzewidywalne postępowania administracyjne prowadzone obecnie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w stosunku do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasy Krajowej) oraz polskich kas. Postępowania te mogą doprowadzić do przymusowej administracji Kasą Krajową oraz powołania zarządu komisarycznego, który miałby przejąć wszystkie funkcje zarządcze i menedżerskie Kasy Krajowej, w tym reprezentowanie kas kredytowych przed administracją państwową oraz parlamentem.

WOCCU jest przekonane, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności, które uzasadniałyby przymusową administrację Kasą Krajową, jak wyjaśniamy poniżej, ponieważ Kasa Krajowa jest rentowna i była tylko tymczasowo niedokapitalizowana. Jesteśmy zaniepokojeni również tym, że powołanie przez rząd zarządcy komisarycznego przejmującego rolę Kasy Krajowej do reprezentowania ruchu polskich unii kredytowych przed polską administracją państwową oraz parlamentem naruszałoby istotną wolność słowa i zasady praworządności.

WOCCU jest światowym związkiem oraz agencją rozwoju dla ruchu unii kredytowych, a Kasa Krajowa reprezentująca ruch polskich unii kredytowych jest ważnym członkiem WOCCU, a także światowego ruchu unii kredytowych jako całości. Poprzedni Prezes Kasy Krajowej został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. WOCCU występuje w imieniu systemu światowego ruchu unii kredytowych przed organizacjami międzynarodowymi oraz współpracuje z rządami krajowymi w celu poprawy przepisów i regulacji dotyczących unii kredytowych.

System polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), których korzenie sięgają Solidarności, był i nadal jest ważnym elementem budowy polskiego społeczeństwa obywatelskiego po zmianach w 1989 roku. Jest on szkołą lokalnej demokracji i samopomocy, jak również istotnym mechanizmem ograniczania  ubóstwa, który wypełnia znaczącą niszę w polskim sektorze finansowym.

Unie kredytowe w Polsce stanowią również jedyną wiarygodną, stabilną finansowo i profesjonalną alternatywę dla mniej zamożnych warstw społeczeństwa. Oparte na polskim lokalnym kapitale oraz demokratycznych, przejrzystych i spółdzielczych zasadach służą obecnie ponad 2,5 mln polskich gospodarstw domowych, z których wiele dysponuje skromnymi środkami finansowymi.

Ruch polskich SKOK-ów jest równocześnie bez wątpienia najszybciej rozwijającym się i technologicznie zaawansowanym systemem unii kredytowych w Europie, a także jednym z najszybciej rozwijających się świecie. Jest to model dla rozwoju powstających unii kredytowych w regionie m.in. w Azerbejdżanie, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Macedonii, Słowacji oraz Kirgistanie. Przedstawiciele amerykańskich, brytyjskich oraz irlandzkich unii kredytowych często odwiedzają polskie SKOK-i w poszukiwaniu najlepszych praktyk.

WOCCU wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej wspierają wymianę doświadczeń polskich unii kredytowych począwszy od 2004 roku. System SKOK-ów opracował liczne programy pomocy technicznej dla Białorusi, Słowacji, Mołdawii, Macedonii, Rumunii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i niedawno Kirgistanu oraz Kazachstanu. 

Jako Przewodniczący WOCCU jestem głęboko zaniepokojony tym, że kontynuacja polskiego sukcesu jest zagrożona w Polsce na skutek arbitralnego i nieprzewidywalnego postępowania ze strony KNF.

KNF uzasadnia wszczęcie postępowań, wskutek których Kasa Krajowa będzie poddana przymusowej administracji, jednorazowym i czasowym wystąpieniem utraty kapitałów własnych w Kasie Krajowej, co z kolei było wynikiem inwestycji w obligacje rządowe. W oparciu o te straty KNF zażądało od Kasy Krajowej sporządzenia Planu Postępowania Naprawczego do zatwierdzenia przez KNF.

Czasowa utrata przez Kasę Krajową kapitałów własnych wystąpiła tylko raz i była konsekwencją drastycznego spadku wartości obligacji rządowych, w wyniku reformy emerytalnej. Kasa Krajowa inwestuje w obligacje rządowe jako jedno z niewielu możliwości inwestycyjnych przewidzianych dla niej prawem; Według przepisów prawa Kasa Krajowa może inwestować w obligacje rządowe (większość innych typów inwestycji jest niedozwolona), ponieważ regulatorzy uznali, że obligacje rządowe przedstawiają niskie ryzyko kredytowe dla Kasy Krajowej.

Pomimo straty na obligacjach rządowych w wyniku reformy emerytalnej, Kasa Krajowa pozostaje efektywnym i finansowo wydajnym przedsiębiorstwem: W roku 2014 Kasa Krajowa odnotowała nadwyżkę z działalności operacyjnej przekraczającą 30 milionów złotych. Co więcej, Kasa Krajowa stale generowała nadwyżki operacyjne w przeszłości i takie nadal generuje. Kasa Krajowa przekazuje te nadwyżki na konto kapitałów własnych w formie zatrzymanych zysków, co oznacza, że utrata wartości kapitału ma charakter tymczasowy. 

Pomimo rentowności Kasy Krajowej i jednorazowego charakteru strat wynikających ze zmian w polityce publicznej, KNF odrzuciła trzy różne Plany Postępowania Naprawczego przedłożone przez Kasę Krajową do KNF. Drugi i trzeci Plan Postępowania Naprawczego zawierały istotne korekty w odpowiedzi na obawy KNF a dotyczące wcześniejszego(-ych) Planów, jednak z jakiegoś powodu nie jest to wystarczające do uzyskania akceptacji agencji.

Uważamy, że odrzucenie przez KNF trzech różnych Planów Postępowania Naprawczego wskazuje, że agencja działa arbitralnie i nieprzewidywalnie odrzucając Plany, które mogłyby być skuteczne, jeśli uzyskałyby akceptację, ponieważ Kasa Krajowa dowiodła wcześniej, że jest zdolna wygenerować nadwyżki operacyjne w celu poprawy sytuacji kapitałowej. 

Uważamy, że działania agencji prowadzone bez właściwej oceny dowodów bądź na nieuzasadnionych podstawach – tak, jak w tym przypadku w odniesieniu do postępowania KNF przeciwko Kasie krajowej – nie ma prawnego uzasadnienia w świetle polskiego prawa ani zasad Unii Europejskiej.

Co więcej, przedmiotowa sprawa niesie za sobą istotne konsekwencje naruszenia wolności słowa i zasad praworządności. Powołanie rządowego administratora do przejęcia roli Kasy Krajowej do reprezentowania polskich SKOK-ów przez polską administracją państwową, jak i parlamentu naruszałoby wolność słowa polskich kas oraz ich prawo do sprawiedliwego i bezstronnego postępowania sądowego. 

Wolność słowa obejmuje prawo do składania petycji na krzywdy wyrządzane przez rząd, i trudno sobie wyobrazić, że administrator powołany przez agencję rządową, wrogo nastawiony do kas kredytowych będzie reprezentował interesy SKOK-ów przed tym samym rządem w sposób uczciwy.

Kontrolowanie przez KNF Kasy Krajowej poprzez administratora stanowiłoby nieunikniony konflikt interesów przez co ruch polskich SKOK-ów utraciłby swój polityczny głos przed rządem na skutek działań prowadzonych przez agencję rządową. Powołany przez KNF przymusowy zarządca Kasy Krajowej naruszałby prawo do wolności słowa SKOK-ów oraz ich prawo do sprawiedliwego i równego traktowania wobec prawa, nie licząc tego, że byłaby to decyzja arbitralna i nierzetelna.

Konserwatywnie zarządzane i technologicznie zaawansowane polskie SKOK-i nie zostały dotknięte światowym kryzysem bankowym. Dlatego też, zwracam się do Jego Ekscelencji, aby umożliwił Kasie Krajowej ochronę swoich praw i obowiązków wobec swoich kas członkowskich tak, aby polskie SKOK-i mogły kontynuować należytą służbę na rzecz milionów polskich rodzin, będących członkami kas.

W związku z powyższym, zwracam się do Jego Ekscelencji o wstrzymanie arbitralnego i nieprzewidywalnego postępowania administracyjnego, albowiem zagraża ono w dużej mierze istnieniu Kasy Krajowej. Jednocześnie pozwalam sobie przesłać kopię niniejszego listu do Jej Ekscelencji Pani Premier Ewy Kopacz, która nadzoruje KNF.

Dziękuję Jego Ekscelencji za uwagę poświęconą tej istotnej kwestii dla polskich SKOK-ów oraz ich członków.

Z poważaniem,

 Do wiadomości: Jej Ekscelencja Ewa Kopacz

    Premier Rzeczpospolitej Polski

 

 

 

 

Pobierz