Co się marzy Komisji Nadzoru Finansowego?

W toku prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi tzw. uporządkowanej likwidacji banków, Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła postulaty daleko wykraczające poza zakres tej regulacji. Komisja chciałaby bowiem istotnej modyfikacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących wszystkich postępowań administracyjnych przez Komisją, a nie tylko postępowań dotyczących tzw. uporządkowanej likwidacji banków.

Komisja chciałaby wyłączenia możliwości udziału organizacji społecznych w postępowaniach przed Komisją na prawach strony. W efekcie doszłoby do istotnego ograniczenia, czy w praktyce wyłączenia kontroli społecznej nad postępowaniami prowadzonym przez Komisję, mimo że często dotyczą one istotnych interesów społecznych – w szczególności klientów instytucji finansowych, w stosunku do których Komisja prowadzi swoje postępowania.

Art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym przez Komisją Nadzoru Finansowego jest podstawowym w praktyce instrumentem prawnym umożliwiającym Kasie Krajowej realizację jej ustawowego obowiązku reprezentowania interesów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przed organami administracji państwowej w stosunku do Komisji Nadzoru Finansowego. Obowiązek ten wynika z art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.