Kolejne spotkanie Centrum Compliance SKOK

Centrum Compliance SKOK

W dniu 15 lutego 2019 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Centrum Compliance SKOK. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, SKOK oraz Kasy Krajowej.

Było to szczególne spotkanie Centrum Compliance SKOK, gdyż w celu wymiany doświadczeń pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a sektorem SKOK i dalszego rozwoju kultury compliance w sektorze. Przewodniczący KNF prof. Jacek Jastrzębski wyraził zgodę na udział i wystąpienia w trakcie tego spotkania, przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Byli to pracownicy Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych i Instytucji Płatniczych oraz Departamentu Inspekcji Bankowych.

W trakcie tego spotkania przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego omówili informację na temat sytuacji i perspektyw sektora SKOK.

Podczas tego spotkania został również przedstawiony lex alert w SKOK tj. informacja nt. zmieniających się przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych. W szczególności temat Polish API – PSD II, elektronicznych sprawozdań finansowych, Rekomendacji L dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz SKOK, zmian w FATCA, AML IV, zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz temat planu kontroli sektorowych RODO na rok 2019.

Było to już piąte z kolei spotkanie Centrum Compliance SKOK.

Celem działalności Centrum Compliance SKOK przy Kasie Krajowej jest:

  1. zapewnienie bieżącego dostępu do informacji oraz alertów nt. zmieniających się przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych w ramach Portalu Wymiany Informacji SKOK;
  2. funkcjonowanie punktu kontaktowego dla zapytań SKOK związanych z zapewnieniem zgodności w SKOK poprzez dedykowany adres: compliance@skok.pl;
  3. organizowanie cyklicznych spotkań pracowników systemu SKOK odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności celem wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji;
  4. wsparcie w szczególności małych SKOK, w których jedna osoba łączy różne funkcje, w tym odpowiedzialność za zapewnienie zgodności.