Raport GUS. Sytuacja w SKOK stopniowo się poprawia.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ocenia, że sytuacja sektora SKOK w Polsce stopniowo się poprawia. Raport GUS-u cytowany ostatnio przez niektóre media po pierwsze dotyczy 2016 roku, po drugie – podaje wartości uśrednione Sytuacja poszczególnych Kas jest różna i nie można jej uogólniać na cały sektor. Podkreślił to również przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych w czerwcu tego roku.

Kasa Krajowa ze zrozumieniem przyjęła pozytywną ocenę działań, mających na celu restrukturyzację SKOK-ów, dokonaną przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego i jego opinię na temat dobrej kondycji całego sektora Kas, podobnie jak całego sektora bankowego.

Ponadto, w ocenie Kasy Krajowej, należy wyróżnić dwie grupy Kas prowadzących działalność operacyjną: Kasy, w których działają ich organy statutowe oraz Kasy pod zarządem komisarycznym ustanowionym przez KNF. Zmniejszająca się liczba członków w Kasach a przede wszystkim malejąca wartość aktywów są niemal wyłącznie związane z upadłościami Kas lub ich przejmowaniem przez banki. Należy również wskazać na zmianę dotyczącą ilości placówek, zmiana ta związana jest nie tylko z upadłościami Kas ale także z procesami  restrukturyzacyjnymi systemu SKOK, które mają na celu dostosowywanie sektora do sytuacji rynkowej.

Kasa Krajowa podkreśla raz jeszcze konieczność odrębnego analizowania sytuacji Kas kierowanych przez ich organy statutowe i Kas pozostających pod zarządem komisarycznym, bo ich sytuacja finansowa i kapitałowa kształtuje się całkowicie odmiennie, czego przykładem jest wygenerowany w  2016 r. wynik finansowy na poziomie (-)139,7 mln zł, podczas gdy Kasy, z pominięciem tych, gdzie ustanowiono zarządców komisarycznych, wypracowały dodatni wynik finansowy na poziomie 31,2 mln zł.

Analizowanie danych dotyczących Kas bez wyodrębnienia tych dwóch grup może prowadzić do uproszczonych wniosków odnośnie sytuacji sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i utrudniać prawidłową ocenę poszczególnych grup Kas.

Kasa Krajowa ze zrozumieniem przyjęła pozytywną ocenę działań, mających na celu restrukturyzację SKOK-ów, dokonaną przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego i jego opinię na temat dobrej kondycji całego sektora Kas, podobnie jak całego sektora bankowego.

Zobacz też: